RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

2014

2014

Nhận chứng chỉ ISO 270001:2005

Đến năm 2014, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã được DAS cấp chứng chỉ ISO 21001:2005 dựa trên việc hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật của hệ thống an ninh thông tin. Chứng chỉ này đang được chứng nhận lại và kiểm toán hàng năm để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn bảo mật được thực thi nghiêm ngặt tại doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

contact us