RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Phần mềm Kế toán

Phần mềm Kế toán

Mô tả

Kaike là một phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp tự động hóa và quản lý các giao dịch tài chính bao gồm lập hóa đơn, sổ sách kế toán, tính lương và báo cáo tài chính. Thông thường, phần mềm này bao gồm một loạt các tính năng và chức năng được thiết kế để cải thiện hiệu quả và độ chính xác của các hoạt động tài chính, giảm rủi ro sai sót và cải thiện quản lý tài chính tổng thể.
Nhìn chung, Kaike là một công cụ cần thiết cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau và có thể giúp họ quản lý các hoạt động tài chính của mình một cách hiệu quả hơn. Phần mềm có thể tiết kiệm thời gian và tài nguyên, giảm sai sót và những thông tin không khớp, cung cấp thông tin có giá trị về hiệu suất tài chính, cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định có căn cứ và đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Đặc điểm nổi bật

  • Sổ cái tổng hợp: Sổ cái tổng hợp là một tính năng quan trọng của phần mềm kế toán nhằm cung cấp một bản ghi đầy đủ về tất cả các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp. Bản ghi này bao gồm tất cả các mục nợ và mục có, số dư tài khoản và các báo cáo tài chính.
  • Lập hóa đơn: Kaike cho phép doanh nghiệp tạo và gửi hóa đơn đến khách hàng, có thể tùy chỉnh với thương hiệu của công ty và các điều khoản thanh toán. Các tính năng lập hóa đơn cũng có thể bao gồm nhắc nhở tự động cho các khoản thanh toán quá hạn.
  • Theo dõi chi phí: Tự động theo dõi chi phí phân loại và ghi nhận tất cả các chi phí liên quan đến kinh doanh. Tính năng này có thể bao gồm chi phí du lịch, văn phòng phẩm và các chi phí khác.
  • Công nợ/Tài khoản phải trả và phải thu: Bao gồm việc theo dõi hóa đơn và thanh toán, quản lý dữ liệu nhà cung cấp và xử lý các khoản thanh toán.
  • Báo cáo tài chính: Kaike cung cấp cho các doanh nghiệp truy cập dữ liệu tài chính theo thời gian thực, cho phép doanh nghiệp tạo báo cáo về thu nhập, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền. Dữ liệu này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định kinh doanh thông minh và theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu tài chính.
  • Lập kế hoạch ngân sách và dự báo: Phát triển và theo dõi ngân sách và dự báo cho các kỳ sau, cho phép họ lập kế hoạch và đưa ra quyết định tài chính thông minh.
  • Cân đối số dư ngân hàng: Tự động cân đối số dư ngân hàng với dữ liệu tài chính, giảm thiểu rủi ro sai sót và thông tin không khớp.
  • Tích hợp: Kaike có thể tích hợp với các ứng dụng kinh doanh khác, chẳng hạn như hệ thống quản lý lương và quản lý hàng tồn kho, để cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh và hiệu suất tài chính.

Công nghệ

AI, RPA, Cloud Computing, Mobile App (iOS, Android), Machine Learning (ML), tích hợp với các hệ thống khác

Phần mềm Kế toán

Liên hệ với chúng tôi

contact us